Mielec: Jak zagospodarować miejskie zasoby przyrody.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Główny Instytut Górnictwa z Katowic realizuje wspólnie z Urzędem Miasta Mielca – projekt pt. „Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast”
Projekt wychodzi naprzeciw współczesnym wzorcom inteligentnego rozwoju miasta. Wzorce te są ukierunkowane na wzmacnianie i trwałe wykorzystywanie jego zasobów przyrodniczych przez integrację działań różnych grup zawodowych wpływających na stan przyrody, jej ochronę, kształtowanie zielonej infrastruktury miasta i usługi ekosystemowe.
Miasto Mielec jest jednym z pięciu wybranych polskich miast, gdzie będą realizowane prace projektowe. W ich realizację zaangażowane zostaną bezpośrednio i pośrednio różne grupy zawodowe związane z gospodarką miejskimi terenami przyrodniczymi.
W Mielcu, po przeprowadzeniu pierwszych spotkań warsztatowych, zidentyfikowano teren, który będzie przedmiotem studium przypadku.
Jest nim zadrzewiony obszar, ograniczony ulicami Wolności, Korczaka i Piaskową. Wspólnie z różnymi grupami zawodowymi i mieszkańcami wypracowana zostanie docelowa koncepcja zagospodarowania tego terenu, uwzględniająca potrzeby mieszkańców i funkcjonujących w tym rejonie przedsiębiorców dla zwiększenia jego walorów przyrodniczych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

(Tomasz Łępa)