Konkurs plastyczno literacki MOJA RODZINA

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

„Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu organizuje konkurs plastyczno-literacki pod tytułem „Moja Rodzina”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest promowanie rodziny i silnych więzi międzypokoleniowych oraz pogłębienie świadomości młodych ludzi na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka.
Termin nadsyłania prac do 20 maja. Więcej informacji na temat konkursu-jego regulamin i karta zgłoszenia na stronie Katolickiego Centrum: www.pomocrodzinie.tbg.net.pl”.

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego „MOJA RODZINA”

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
    Będzie przebiegał w 4 kategoriach wiekowych:
        klasy I-III szkoły podstawowej,
        klasy IV-VI szkoły podstawowej,
        gimnazjum,
        szkoły ponadgimnazjalne.
      Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii.
      Cele konkursu:
        promowanie rodziny i silnych więzi międzypokoleniowych,
        pogłębienie świadomości młodych ludzi na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka,
        edukacja w zakresie przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
        poszerzenie wiedzy w zakresie odpowiedzialnych ról rodzicielskich,
        stworzenie dzieciom oraz młodzieży warunków zapewniających rozwój twórczej aktywności,
        kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do pełnionych przez dziecko ról społecznych (ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie).
    Konkursem objęte zostaną dzieła plastyczne uczniów i prace literackie:
        prace plastyczne (technika dowolna, format A3),
        prace literackie, opowiadanie, kartka z mojego pamiętnika, hasło reklamowe.
    Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę. Prace należy nadesłać lub dostarczyć na adres: KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU z siedzibą przy parafii św. Barbary, ul. św. Barbary 26, 39-400 Tarnobrzeg. Termin składania prac upływa dnia 20 maja 2013 roku. Na odwrocie pracy należy umieścić dane identyfikacyjne uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły wraz z adresem i numerem telefonu; imię i nazwisko opiekuna szkolnego). Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie: Ks. dyrektor Tomasz Cuber, p. Bożena Kapuściak, p. Małgorzata Serwan, p. Iwona Bańka.
    Kryteria oceny. Prace oceniane będą pod względem:
        zgodności z tematem, tj. przekazanych treści związanych z promocją rodziny i silnych więzi międzypokoleniowych,
        komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy,
        estetyki pracy
    Zasady nagradzania. Na każdy rodzaj artystycznej działalności ucznia (literacki, plastyczny) w każdej grupie wiekowej przewidywana jest taka sama ilość nagród tj. (I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia).
    Informacje dodatkowe.
        Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na umieszczenie jego nazwiska w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
        Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
        Prace nie będą zwracane.
        Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (http://pomocrodzinie.tbg.net.pl/). Laureaci zostaną także poinformowani telefonicznie.
        Wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca 2013 roku na pikniku rodzinnym podsumowującym Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się na boisku szkolnym Gimnazjum Nr 2 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 18.
        Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 668 485 641.

(fot: sxc.hu)