Kolbuszowa: Przybywa inwestorów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Czte­ry firmy chcą roz­po­cząć dzia­łal­ność na te­re­nach inwestycyjnych w Kol­bu­szo­wej. Cho­dzi o na­le­żą­ce do mia­sta 22 hektary przy ulicach Brata Al­ber­ta i To­po­lo­wej. Samorząd uzbro­ił teren i przy­go­to­wał go dla przed­się­bior­ców dzię­ki do­ta­cji unij­nej . Pierw­sza dział­ka zo­sta­ła już sprze­da­na. Inwe­stor roz­pocz­nie w tym roku bu­do­wę cen­trum, w któ­rym pro­wa­dzo­na bę­dzie sprzedaż i usłu­gi bu­dow­la­ne. Drugi przedsię­bior­ca zaj­mu­je się usłu­ga­mi transpor­to­wy­mi i na­pra­wą sa­mo­cho­dów. Ko­lej­ny dzia­ła w bran­ży pro­duk­cji mebli, a czwar­ty w odzie­żo­wej. Są to firmy, które funk­cjo­nu­ją już na lo­kal­nym rynku, ale ze wzglę­du na rozwój po­trze­bu­ją no­wych loka­li­za­cji. W sumie za­trud­nią około 30 osób, a te­re­ny które wy­ku­pią to około 3,5 hektara. Sa­mo­rząd ofe­ru­je tym przed­się­bior­com ulgi w po­dat­kach.