Jasło: Podtopienia po ulewnym deszczu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponad 60 razy wy­jeż­dża­li pod­kar­pac­cy straża­cy mi­nio­nej nocy do usu­wa­nia skutków wczo­raj­szych opa­dów i sil­ne­go wia­tru. Najwięcej in­ter­wen­cji było w powia­tach biesz­czadz­kim i przemyskim.
Stra­ża­cy pom­po­wa­li wodę z za­la­nych piwnic i ukła­da­li worki z piaskiem przed zala­ny­mi po­se­sja­mi. Osiem wy­jaz­dów dotyczyło usu­wa­nia po­ła­ma­nych ko­na­rów drzew i ga­łę­zi z dróg.
Szcze­gól­nie nie­bez­piecz­na sy­tu­acja hydrolo­gicz­na jest w powie­cie ja­siel­skim. W ciągu ostat­nich trzech dób spa­dło tam ok. 80 mm desz­czu. Bur­mistrz Jasła ogło­sił dziś rano alarm powo­dzio­wy.
Po­ziom wody ro­śnie w zbior­ni­kach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniej­szych bez­po­śred­nich dopływach Wisły na te­re­nie wo­je­wódz­twa. W Dunaj­cu i Ropie moż­li­we jest przekrocze­nie ko­lej­nych stanów ostrze­gaw­czych.