Chmielów: Na oczach syna podciął żonie gardło. Potem próbował popełnić samobójstwo.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

46-let­ni Włoch na oczach czte­ro­let­nie­go synka podciął nożem gardło swo­jej 32-let­niej żonie, a na­stęp­nie pró­bo­wał po­peł­nić samo­bój­stwo, pod­rzy­na­jąc sobie gar­dło i żyły na ręce – takie są wstęp­ne usta­le­nia pro­ku­ra­tu­ry w spra­wie zbrod­ni, do ja­kiej do­szło w Chmie­lo­wie koło Tar­no­brze­ga – poinformował pro­ku­ra­tor Adam Cier­piat­ka, rzecz­nik pra­so­wy Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Tarnobrze­gu.
Przypomnijmy. Tra­gicz­ne wy­da­rze­nia ro­ze­gra­ły się wczoraj około go­dzi­ny 7, na jed­nej z bocz­nych uli­czek w Chmie­lo­wie.
Sa­mo­chód z otwar­ty­mi drzwia­mi, we­wnątrz niego zwło­ki mło­dej ko­bie­ty z pod­cię­tym gar­dłem, a obok auta le­żą­cy za­krwa­wio­ny męż­czy­zna, także z pod­cię­tym gar­dłem i prze­cię­ty­mi ży­ła­mi na ręce – taki ma­ka­brycz­ny widok za­sta­li ra­tow­ni­cy me­dycz­ni i po­li­cjan­ci, we­zwa­ni do Chmie­lo­wa.
Na miej­sce zda­rze­nia zje­cha­ły po­li­cyj­ne ekipy z Tar­no­brze­ga i Rze­szo­wa, tech­ni­cy pod nad­zo­rem pro­ku­ra­to­ra do­ko­ny­wa­li oglę­dzin miej­sca zbrod­ni i za­bez­pie­cza­li ślady.