Bodzechów: Wykoleiła się cysterna z propanem-butanem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Bo­dze­cho­wie koło Ostrow­ca Świętokrzyskie­go wy­ko­le­iła się cyster­na z pro­pa­nem-bu­ta­nem. Trwa akcja ra­tow­ni­cza.
Do wy­ko­le­je­nia po­cią­gu to­wa­ro­we­go do­szło wczo­raj wie­czo­rem, uszko­dze­niu ule­gły dwie cyster­ny. Jedna z cy­stern się wy­ko­le­iła, druga zsu­nę­ła się z torów na po­bo­cze. Z in­for­ma­cji prze­ka­za­nych przez straż po­żar­ną wy­ni­ka, że nie do­szło do roz­sz­czel­nie­nia wago­nów.
Od go­dzi­ny 3.50 trwa prze­pom­po­wywanie zbior­nika. Akcja potrwa od kilku do kil­ku­na­stu godzin. Po prze­pom­po­wa­niu gazu trze­ba bę­dzie pod­nieść wa­go­ny na tory, po­trzeb­ne będą specjalne żu­ra­wie. Na miej­scu pra­cu­je straż po­żar­na i służ­by PKP.