Baranów Sandomierski: 200 zabytkowych żelazek na wystawie w zamku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

200 za­byt­ko­wych że­la­zek można zo­ba­czyć na wy­sta­wie w muzeum w zamku w Ba­ra­no­wie Sando­mier­skim.
Wła­ści­cie­lem zbio­rów, które są pre­zen­to­wa­ne jest Marek Solec­ki z Kra­śni­ka.
Zwie­dza­ją­cy wy­sta­wę będą mogli zo­ba­czyć różne typy żelazek, które były kie­dyś uży­wa­ne np. wę­glar­ki, z duszą, gazowe i spirytu­so­we. Najstar­sze eg­zem­pla­rze po­cho­dzą z po­ło­wy XIX wieku.
Jak po­wie­dział So­lec­ki, naj­cięż­sze że­laz­ka ważą nawet sie­dem kilo­gra­mów. Na wy­sta­wie prezentowane są też bar­dzo małe egzem­pla­rze, wa­żą­ce około 20 de­ka­gra­mów – słu­ży­ły one do pra­so­wa­nia m.in. de­li­kat­nych ko­ro­nek i fal­ba­nek.
Wy­sta­wa w Zamku w Ba­ra­no­wie San­do­mier­skim czyn­na bę­dzie do końca wa­ka­cji.